Nezhmetdinov, Rashid (1912-1974)

Nezhmetdinov, Rashid (1912-1974)

by | Mar 21, 2019

Nezhmetdinov, Rashid (1912-1974) Alternative last name spellings: Gibiatovich Alternative first name spellings:  Alias: –   “Nobody sees combinations like Rashid Nezhmetdinov.” Mikhail Botvinnik   GENERAL INFO Description: Rashid Nezhmetdinov had a...
Pillsbury, Harry Nelson (1872-1906)

Pillsbury, Harry Nelson (1872-1906)

Pillsbury, Harry Nelson (1872-1906) Alternative last name spellings: – Alternative first name spellings: – Alias: –   GENERAL INFO Description: Harry Nelson Pillsbury was an American chess player. At the age of 22, he won one of the strongest...